Ochrana osobných údajov

Úvod DokumentyOchrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Dictum spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke Dictum (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Dictum spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:
  1. titul,
  2. meno,
  3. priezvisko,
  4. veková hranica,
  5. bydlisko,
  6. e-mailová adresa,
  7. fakturačná adresa,
  8. adresa dodania tovaru,
  9. kontaktné telefónne číslo,
  10. cookies,
  11. číslo účtu,
  12. recenzie produktov,
  13. história nákupov,

za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich E-shop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na E-shope, obsah noviniek a akcií doručovaných do emailu), marketing na E-shope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 

3. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcií Dictum dotknutá osoba vyjadruje Dictum súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcií a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje Dictum súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

a)      vo svojom profile, ak je zaregistrovaná;

b)      prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami; alebo

c)       prostredníctvom žiadosti odoslanej na info@dictum.sk.

 

Dictum po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

 

4. Dictum vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

 

5. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Dictum, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

 

6. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:

 

a) dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu info@dictum.sk od Dictum vyžadovať:

 

i.     od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

ii.    presné informácie o zdroji, z ktorého Dictum získalo jej osobné údaje na spracúvanie;

iii.   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

iv.  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

v.    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

vi.   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

b) dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email info@dictum.sk u Dictum namietať voči:

 

i. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

ii. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku; alebo

iii. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu;

iv. jej profilovaniu s využitím cookies.

 

7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby;

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa a) a c) je Dictum povinné vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Dictum, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

8. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov

9. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

10. Cookies Súbory. Cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

a) Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

b) Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.

c) Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

11. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124.

Copyright 2019 - 2024 © Dictum - špeciálne logopedické pomôcky a hry na rozvoj reči u detí