Všeobecné obchodné podmienky

Úvod DokumentyVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop Dictum (ďalej len „VOP“)


1.  Predmet úpravy

1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho, ktorým je 

Logodict s.r.o., IČO: 53 589 599, miesto podnikania: Slatinská 208, 018 61 Beluša, zapísaný v obchodnom registri vedenom okresným súdom Trenčín, č. 41404/R (predávajúci je ďalej uvedený len ako „Dictum“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.dictum.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

 

2.  Definície

2.1. E-Shop. E-Shop je internetový obchod Dictum umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného na uvedenej stránke.

2.2. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu.

2.3. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s Dictum kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Dictum. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.dictum.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä logopedické pomôcky, hry a knihy.

 

3.  UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Dictum dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Dictum.

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“) je objednávka kupujúceho adresovaná Dictum. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.dictum.sk a jeho odoslaním cez E-shop.

3.3. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež

a.         vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na                                                                stránke www.dictum.sk v zmysle bodu 8.1. týchto VOP,
b.         vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a
c.         vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Objednávka zaniká:

a.        odmietnutím objednávky zo strany Dictum,
b.        márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.


3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie Dictum adresované kupujúcemu, v ktorom Dictum potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť Dictum neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Dictum dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).

3.7. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a Dictum. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je Dictum povinné prijať.

 

4.  KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena) Dictum, a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

   1. card pay - platba kartou online na účet Dictum pred dodaním tovaru s využitím debetných alebo kreditných platobných kariet;
   2. internet banking - platba na účet Dictum prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e – platbami VÚB, Poštová banka...);
   3. platba bankovým prevodom;
   4. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi.

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet Dictum alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

4.6. Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a Dictum neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Dictum obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk Dictum neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

4.7. Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje Dictum uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Dictum. Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.


5.  ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je Dictum povinné dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade) je 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru pri osobnom odbere začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet Dictum za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

5.3. Pri každom výrobku na stránke www.dictum.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, že Dictum zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade), Dictum kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, Dictum kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný produkt vráti.

 

6.  MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

 

7.  SPÔSOB DORUČENIA TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

7.2. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

   1. Doručenie na zvolené miesto z odberných miest Zásielkovne.

 

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok Dictum dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi Dictum a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, Dictum vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.dictum.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  6. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.3. V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu 02061 Horná Breznica 111 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@dictum.sk.

10.4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je Dictum povinné zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

10.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Dictum najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.6. Po odstúpení od zmluvy je Dictum povinné:

 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: 02061 Horná Breznica 111. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúry.
 2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

10.7. Dictum nie je povinné uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dictum. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Dictum.

10.8. Dictum si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, Dictum vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Dictum na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Dictum kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.9. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť Dictum. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru Dictum znáša kupujúci.

10.10. Dictum je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Dictum kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky;
 2. ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10 neodstúpil, neprevezme objednaný tovar

                            i.      od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,

                            ii.     na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

                           iii.     na príslušnom mieste zvolenom na osobný odber v lehote do 14 dní od obdržania                                                      oznámenia e-mailom a/alebo SMS o pripravenej objednávke;

 

     3. ak aj napriek všetkému úsiliu Dictum, ktoré možno od neho požadovať, nie je Dictum schopné dodať tovar,                najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Dictum inak             ho zaobstarať; alebo

 

     4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Dictum tovar nakupuje.

10.11. Odstúpenie Dictum od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Dictum kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.12. Odstúpenie Dictum od zmluvy sa nedotýka nároku Dictum na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Dictum spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke Dictum (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

11.2. Dictum spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

 1. titul,
 2. meno,
 3. priezvisko,
 4. veková hranica,
 5. bydlisko,
 6. e-mailová adresa,
 7. fakturačná adresa,
 8. adresa dodania tovaru,
 9. kontaktné telefónne číslo,
 10. cookies,
 11. číslo účtu,
 12. recenzie produktov,
 13. história nákupov,

za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich E-shop, registrovaní prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných odporúčaní produktov a služieb (odporúčania na E-shope, obsah noviniek a akcií doručovaných do emailu), marketing na E-shope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

 

11.3. Pri prihlásení sa k odberu noviniek a akcií Dictum dotknutá osoba vyjadruje Dictum súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a cookies, najmä za účelom zasielania marketingových noviniek, akcií a informácií formou elektronickej správy/SMS správy odoslanej na uvedenú e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje Dictum súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to:

 1. vo svojom profile, ak je zaregistrovaná;
 2. prostredníctvom tlačidla ohlásenia na konci každého doručeného mailu s novinkami; alebo
 3. prostredníctvom žiadosti odoslanej na info@dictum.sk.


Dictum po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

11.4. Dictum vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

11.5. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť Dictum, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

11.6. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:

 1. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu info@dictum.sk od Dictum vyžadovať:

                    i.            od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

                    ii.           presné informácie o zdroji, z ktorého Dictum získalo jej osobné údaje na spracúvanie;

                    iii.          zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

                   iv.           opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,                                    ktoré sú predmetom spracúvania;

                    v.           likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

                    vi.          likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

 

 

       2. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email info@dictum.sk u Dictum namietať voči:

                    i. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely                              priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;

                    ii. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho                                  marketingu v poštovom styku;

                    iii. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho                               marketingu;

                    iv. jej profilovaniu s využitím cookies.

11.7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To sa neuplatní, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
 2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa 1. a 3. je Dictum povinné vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany Dictum, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

11.8. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

11.9. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

11.10. Cookies Súbory. Cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 1. Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
 2. Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok.
 3. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

11.11. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):

 1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124.

 

 12.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1.Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

12.2.Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dictum.sk.

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

12.4.V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

Vydané dňa: 17.08.2019

Copyright 2019 - 2024 © Dictum - špeciálne logopedické pomôcky a hry na rozvoj reči u detí